Tajemniczy klient/Audytor

Warszawa  ‐ Remote

Keywords

JavaScript (Programming Language)

Description

Badanie jakie oferujemy to praca tylko i wy??cznie dla osób posiadaj?cych w?asne firmy. To dodatkowa w pe?ni zdalna praca, gdzie nie wymagamy do?wiadczenia! Ca?e badanie zajmuje ok. 120 min pracy.

Realizuj?c badanie Twoim celem b?dzie: weryfikacja pracowników obs?ugi klienta, komfortu u?ytkowania platformy, przej?cie procesu oraz za?o?enie kont internetowych, które zosta?y specjalnie dedykowane do bada?. Zak?adane konta nie s? w pe?ni funkcjonalne i s? w pe?ni darmowe, co jest zagwarantowane w zawieranej umowie. Na kontach nie ma mo?liwo?ci wykonywania operacji finansowych. Cz??ci? badania jest wys?anie wniosków o otworzenie konta na oficjalnych stronach banku, gdzie uczestnik u?ywa? w?asnych danych, a nast?pnie bank weryfikuje jego to?samo??. Dane przechowywane s? bezpo?rednio przez bank na czas trwania badania. Po zako?czeniu badania konta s? usuwane.

Obowi?zki:

Krótka rozmowa z obs?ug? klienta
Przej?cie procesu wysy?ki wniosków o konta internetowe
Aktywacja dost?pu do konta
Weryfikacja b??dów na kontach
Wykonanie raportu w postaci ankiety
Wymagania:

Posiadanie aktywnej JDG lub spó?ki
W?asne narz?dzia: komputer/urz?dzenie mobilne i dost?p do internetu.
Zamieszkanie na terminie Polski.
Samodzielna organizacja pracy.
Skrupulatno?? i rzetelno?? w wykonywanym badaniu
Oferujemy:

320 z? netto - za wykonanie badania podstawowego
780 z? netto - za wykonanie badania rozszerzonego.
Sta?a wspó?praca - 20 bada? w miesi?cu
Elastyczny grafik - wykonywanie badania o dowolnej porze dnia.
Kontrakt B2B.
Certyfikat Tajemniczego Klienta - potwierdzi Twoje kompetencje na tym rynku

Start date
ASAP
Budget
EUR 0.00
From
QualitySite
Published at
09.02.2024
Contact person:
Amelia Bąk
Project ID:
2714098
Industry
Finance
Contract type
Freelance
Workplace
100 % remote
To apply to this project you must log in.
Register