Verzuimregisseur (43886159)

Job type:
permanent
Start date:
asap
Duration:
12 months
From:
Select & Match
Location:
Utrecht
Published at:
07/15/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
944594

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Verzuimregisseur

Opdrachtomschrijving
In opdracht van de korpsleiding Politie is een landelijk opererende Taskforce Langdurig Ziekteverzuim ingesteld met als doelen: het terugdringen van het langdurig verzuim en hiermee de schadelast m.b.t. ziekteverzuim beheersen en het bijdragen aan de verbetering van de aanpak van het ziekteverzuim. De Taskforce, korpsleiding, directie HRM, dienst HRM-PDC en eenheden werken samen om deze doelen te bereiken. De Taskforce is voornemens om maximaal vier (4) verzuimregisseurs in te huren om de Taskforce hierin te ondersteunen.

De Taskforce heeft als doelgroep de langdurig zieke medewerkers die per 1 januari 2015 langer dan drie maanden ziek zijn. De verzuimregisseur monitort de voortgang van het re-integratieproces, ziet toe op nakoming van afspraken en uitvoering van uitgezette acties en draagt zorg voor het opstellen van volledige verzuimdossiers volgens Wet Verbetering Poortwachter. Hij/zij doet dit in zeer nauwe samenwerking met de betreffende Taskforce leidinggevenden en het team van arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en providers binnen de eenheid.

De verzuimregisseur analyseert het verzuimdossier, vraagt na, verifieert, trekt conclusies, doorziet een rode draad in de verzuimhistorie, denkt na over oplossingen en aanpak, stemt conclusies en acties af met arbeidsdeskundigen, HR adviseurs en leidinggevenden, ziet toe op de afgesproken voortgang van de acties en afspraken, ondersteunt en coacht de leidinggevenden bij het voeren van gesprekken en adviseert de leidinggevenden over de meest adequate aanpak. Je werkt nauw samen met de Taskforce, arbeidsdeskundigen/ verzuimcoaches en de providers van de eenheden. Wekelijks lever je informatie aan voor de voortgangsrapportage.

Doelstelling
De verzuimregisseur zet zich gedurende de inhuurperiode ten volle in om het aantal langdurig verzuimdossiers van zijn/haar doelgroep tot het maximaal haalbare te reduceren met als uiteindelijk gewenst resultaat: nul dossiers (inspanningsverplichting).

Contacten
De verzuimregisseur adviseert aan, stemt af met en rapporteert aan de betreffende Taskforce Teamleider.